Cookies policy

Polityka prywatności

 

I.
Dane osobowe

 

W związku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz w celu
realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania
Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy
dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa sposób w jaki dbamy o
Państwa dane osobowe i Państwa prawa.

Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące
przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych.

1.       Administrator
Państwa Danych Osobowych jest Marta Ogłaza, Dominika Romanik Spółka Cywilna
RADNA-DENT z siedzibą przy ul. Radnej 2/4, 00-341 Warszawa (dalej
„RADNA-DENT”).

2.       Kontakt
z osobą realizującą w RADNA-DENT zadania inspektora ochrony danych osobowych
jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@smilecraft.pl  lub pisemnie na adres administratora danych z
dopiskiem „inspektor ochrony danych osobowych”.

3.       Zakres
danych osobowych jakie przetwarzamy to: imię, nazwisko, płeć, adres
zamieszkania, numer telefonu, e-mail, data urodzenia, numer PESEL, rodzaj i
numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku braku numer PESEL), w
przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona
lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona)
przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, informacje
dotyczące stanu zdrowia, wizerunek.

4.       Przetwarzanie
danych osobowych odbywa się w celu:

a) podjęcia działań przed wykonaniem świadczenia
zdrowotnego oraz w celu świadczenia usług medycznych i wykonywania działalności
leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych – podstawą prawną do ich
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz
przepisy poszczególnych ustaw regulujących prawa pacjenta i ochrony zdrowia;

b) prowadzenia, przechowywania, udostępniania
dokumentacji medycznej oraz realizacji praw pacjenta wynikających z ustawy o
Prawach Pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta – podstawą prawną do ich
przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz przepisy poszczególnych ustaw
regulujących prawa pacjenta i ochrony zdrowia;

c) potwierdzenia, odwołania, zmiany terminu wizyty,
poinformowania o możliwości odbioru wyników – podstawą prawną do ich
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b i oraz f RODO;

d) marketingu bezpośredniego własnych usług – podstawą
prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

e) zagwarantowania bezpieczeństwa osób i mienia na
terenie RADNA-DENT – podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1
lit. f RODO;

f) dochodzenia roszczeń oraz prowadzenia rozliczeń
finansowych z prowadzonej działalności – podstawą prawną do ich przetwarzania
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości;

g) realizacji Państwa praw m.in. odbierania
dokumentacji medycznej, upoważnianie innych osób do informacji o stanie zdrowia
– podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9
ust. 3 i art. 26 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta.

5.       Państwa
dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a) dokumentacja medyczna – 20 lat licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu z wyjątkiem dokumentacji
medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia,
która jest przechowywana 30 lat  licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

b) zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza
dokumentacją medyczną – 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano
zdjęcie;

c) skierowania na badania lub zleceń lekarza:

– 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
udzielono świadczenia zdrowotnego
będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

– 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało
udzielone z powodu niezgłoszenia
się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

d) dane na potrzeby księgowości i rozliczeń – 5 lat od
końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;

e) komunikacja w celach marketingowych – do momentu
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach;

f) nagrania z monitoringu – 30 dni; w przypadku w
którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa
lub Administrator powziął wiadomość, że mogą stanowić dowód w postępowaniu,
termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;

g) dane na potrzeby dochodzenia roszczeń – okres
przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.

6.       Państwa
dane osobowe będą przekazywane do:

a) innym podmiotom leczniczym współpracującym z
RADNA-DENT w celu zapewnienia ciągłości leczenia;

b) osobom upoważnionym przez Państwa m.in. do
odbierania oświadczeń, informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej;

c) osobom upoważnionym przez Administratora (np.
lekarze będący naszymi pracowniami lub współpracownikami);

d) dostawcom usług technicznych i organizacyjnych
umożliwiających udzielanie przez RADNA-DENT świadczeń zdrowotnych (w
szczególności dostawcom usług IT, teleinformatycznych, sprzętu medycznego);

e) dostawcom usług w zakresie techniki dentystycznej
(laboratoria protetyczne);

f) organom władzy publicznej, NFZ, organom samorządu
zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim w zakresie
niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, a w szczególności –
kontroli i nadzoru;

g) biuru rachunkowemu w przypadku wystawienia imiennej
faktury;

h) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom lub
instytucjom;

i) dostawcom usług prawnych i doradczych.

7.       Państwa
dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

8.       Przysługują
Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez
administratora:

a) dostępu do danych (art. 15 RODO) – osoba, której
dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy
przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest
uprawniona do uzyskania dostępu do tych danych oraz następujących informacji o
których mowa w art. 15 RODO;

b) sprostowania danych (art. 16 RODO) – osoba, której
dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania
dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem
celów przetwarzania osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego
oświadczenia;

c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
(art. 17 RODO) – artykuł 17 RODO przyznaje osobie, której dane dotyczą, prawo
żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych
osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym. Administrator ma obowiązek bez
zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe objęte żądaniem. Prawo to może zostać
ograniczone ze względu na obowiązki administratora związane z prowadzeniem
dokumentacji medycznej.

d) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) –  osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania
od administratora ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wskazanych w art.
18 RODO. Prawo to może zostać ograniczone ze względu na obowiązki
administratora związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej;

e) przenoszenia danych (art. 20 RODO) – osobie, której
dane dotyczą, przysługuje prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej
dotyczące, które dostarczyła administratorowi jeżeli dane te są przetwarzane na
podstawie zgody oraz są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo
przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony
administratora, któremu dostarczono te dane osobowe o ile jest to technicznie
możliwe;

f) wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO) – osobie,
której dane dotyczą, przysługuje uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jej danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, może wnieść
sprzeciw: 1) wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, którego
podstawą prawną jest: a) niezbędność przetwarzania do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi bądź, b) niezbędność przetwarzania do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią, z przyczyn związanych z jej szczególną
sytuacją.

9.       Przysługuje
Państwu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych
osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10.     Przysługuje
Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony
danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa
danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dn. 27 kwietnia 2016 r.

11.     Podanie
przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
udzielenia świadczeń medycznych.

12.     Państwa
dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegały profilowaniu.

 

II.
Pliki cookies

 

1.       Serwis
zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2.       Pliki
(cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede
wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój
unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3.       Operator
serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego
użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4.       Operator
serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

a) dopasowania zawartości strony internetowej do
indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają
jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu
preferencji i zachować użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i
umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów,
statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

c) możliwości logowania do serwisu;

d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej
stronie serwisu.

5.       Serwis
stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki
sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu
(poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki).
Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich
usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6.       Użytkownik
może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby
zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich
umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w
ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość
przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w
urządzeniu końcowym.

7.       Operator
Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika
mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8.       Pliki
(cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym
użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim
reklamodawcą.

9.       Informacje
dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc)
lub na stronie jej producenta.

10.     Bardziej
szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie
ciasteczka.org.pl

 

 

                                                                                     Pozdawiamy,

                                                                                     RADNA-DENT