Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

I. Dane osobowe

 

W związku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz w celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa sposób w jaki dbamy o Państwa dane osobowe i Państwa prawa.

Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

1.       Administrator Państwa Danych Osobowych jest Marta Ogłaza, Dominika Romanik Spółka Cywilna RADNA-DENT z siedzibą przy ul. Radnej 2/4, 00-341 Warszawa (dalej „RADNA-DENT”).

2.       Kontakt z osobą realizującą w RADNA-DENT zadania inspektora ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@smilecraft.pl  lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „inspektor ochrony danych osobowych”.

3.       Zakres danych osobowych jakie przetwarzamy to: imię, nazwisko, płeć, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, data urodzenia, numer PESEL, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku braku numer PESEL), w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, informacje dotyczące stanu zdrowia, wizerunek.

4.       Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:

a) podjęcia działań przed wykonaniem świadczenia zdrowotnego oraz w celu świadczenia usług medycznych i wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych - podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz przepisy poszczególnych ustaw regulujących prawa pacjenta i ochrony zdrowia;

b) prowadzenia, przechowywania, udostępniania dokumentacji medycznej oraz realizacji praw pacjenta wynikających z ustawy o Prawach Pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta - podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz przepisy poszczególnych ustaw regulujących prawa pacjenta i ochrony zdrowia;

c) potwierdzenia, odwołania, zmiany terminu wizyty, poinformowania o możliwości odbioru wyników - podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b i oraz f RODO;

d) marketingu bezpośredniego własnych usług - podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

e) zagwarantowania bezpieczeństwa osób i mienia na terenie RADNA-DENT - podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

f) dochodzenia roszczeń oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z prowadzonej działalności - podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości;

g) realizacji Państwa praw m.in. odbierania dokumentacji medycznej, upoważnianie innych osób do informacji o stanie zdrowia - podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust. 3 i art. 26 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta.

5.       Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a) dokumentacja medyczna - 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu z wyjątkiem dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana 30 lat  licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

b) zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną – 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

c) skierowania na badania lub zleceń lekarza:

- 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

- 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

d) dane na potrzeby księgowości i rozliczeń – 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;

e) komunikacja w celach marketingowych – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach;

f) nagrania z monitoringu – 30 dni; w przypadku w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, że mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;

g) dane na potrzeby dochodzenia roszczeń – okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.

6.       Państwa dane osobowe będą przekazywane do:

a) innym podmiotom leczniczym współpracującym z RADNA-DENT w celu zapewnienia ciągłości leczenia;

b) osobom upoważnionym przez Państwa m.in. do odbierania oświadczeń, informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej;

c) osobom upoważnionym przez Administratora (np. lekarze będący naszymi pracowniami lub współpracownikami);

d) dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielanie przez RADNA-DENT świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom usług IT, teleinformatycznych, sprzętu medycznego);

e) dostawcom usług w zakresie techniki dentystycznej (laboratoria protetyczne);

f) organom władzy publicznej, NFZ, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, a w szczególności – kontroli i nadzoru;

g) biuru rachunkowemu w przypadku wystawienia imiennej faktury;

h) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom lub instytucjom;

i) dostawcom usług prawnych i doradczych.

7.       Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

8.       Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora:

a) dostępu do danych (art. 15 RODO) – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do tych danych oraz następujących informacji o których mowa w art. 15 RODO;

b) sprostowania danych (art. 16 RODO) - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO) - artykuł 17 RODO przyznaje osobie, której dane dotyczą, prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe objęte żądaniem. Prawo to może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.

d) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) -  osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO. Prawo to może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej;

e) przenoszenia danych (art. 20 RODO) - osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi jeżeli dane te są przetwarzane na podstawie zgody oraz są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe o ile jest to technicznie możliwe;

f) wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO) - osobie, której dane dotyczą, przysługuje uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, może wnieść sprzeciw: 1) wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, którego podstawą prawną jest: a) niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi bądź, b) niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

9.       Przysługuje Państwu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10.     Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.

11.     Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia świadczeń medycznych.

12.     Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 

II. Pliki cookies

 

1.       Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2.       Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3.       Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4.       Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachować użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

c) możliwości logowania do serwisu;

d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5.       Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6.       Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

7.       Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8.       Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

9.       Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

10.     Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

 

 

                                                                                     Pozdawiamy,

                                                                                     RADNA-DENT